Hello To Myself <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3514530683853904140\x26blogName\x3dWo+Ai+Ni+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+~+Srikandi+Humaira\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://srikandiaisyahumaira.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://srikandiaisyahumaira.blogspot.com/\x26vt\x3d-3395462204992938597', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Diary

About

Links

Stuffs

Follow
Wanita Solehah Idaman Hati
Monday, December 26, 2011 | 3:03 AM | 0 speak(s)


Dirimu bak kasturi mekar mewangi
Harumannya bergetaran di persada bakti
Menjadikannya istimewa buat suami
Yang sentiasa membela pengorbanan isteri.

Tunduk dan taat akan perintah Ilahi
Patuh dan ikut akan suruhan Nabi
Jilbab itu menjadi perhiasan tetap buat diri
Agar mencapai gelaran muslimah sejati

Hanya dipandang Tuhan pencipta diri


Teladanilah peribadi Ummul Mukminin
Mereka memiliki khazanah watak menakjubkan
Pakailah mereka tudung bukan pada ikutan
Yang menutupi aurat keluhuran

Sedarilah wahai para srikandi
Dirimu telah dibela sehingga akhir hayat Nabi
Sulamilah dengan iman yang kukuh di hati
Pesonakanlah dirimu bi taqwa ilallah di sanubari

Agar dirimu dihormati para bidadari
Penghuni syurga menjadi realiti


Dunia ini umpama lautan perhiasan yang indah
Sepesona perhiasan adalah permata wanita solehah
Yang telah terpateri imanmu dengan mahabbah
Kaulah sesungguhnya insan bernama wanita solehah..


Mawar berduri dengan haruman kasturi semerbak syurgawi di taman Firdausi..” – Humaira 

SrikandiAisyaHumaira
17:35
26/12/2011
1 Safar 1433H

Labels: ,♥ Older | Newer ❥
Hello To Yourself


Hello to myself hello to myself
Will you comfort me, saying don’t cry?
Hello to myself hello to myself
Will you tell me that I can do it?

Say It...

Cbox code here.


Listen...