Hello To Myself <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3514530683853904140\x26blogName\x3dWo+Ai+Ni+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+~+Srikandi+Humaira\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://srikandiaisyahumaira.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://srikandiaisyahumaira.blogspot.com/\x26vt\x3d-3395462204992938597', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Diary

About

Links

Stuffs

Follow
Best Friend Till Jannah
Saturday, December 17, 2011 | 10:04 PM | 0 speak(s)


Hibanya hati melepaskan dikau pergi
Bukan ku tak redha akan ketentuan Ilahi
Tapi itulah hati
Ada rasa cinta dan kasih kukuh tertanam
Buat dirimu sahabat

Pada akrab sekian lama terpisah
Hati bertaut walau lama tidak bertemu
Hakikatnya aku juga hamba-Nya
Pasrah dan redha itu perlu pada takdir-Nya
Makam itu cuma semadi jasad
Ya, jasad itu meninggalkan kenangan manis buatku

Ya Allah
Tempatkan dirinya di suatu tempat yang mulia
Nikmat yang Engkau janjikan buat hambamu
Iringilah rohnya bersama rahmat
Ke
temukan kami di alam syurga

Best Friend Till Jannah
Zulaikha & Sumayyah


-Zulaikha

SrikandiAisyaHumaira


Labels:♥ Older | Newer ❥
Hello To Yourself


Hello to myself hello to myself
Will you comfort me, saying don’t cry?
Hello to myself hello to myself
Will you tell me that I can do it?

Say It...

Cbox code here.


Listen...