Hello To Myself <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3514530683853904140\x26blogName\x3dWo+Ai+Ni+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+~+Srikandi+Humaira\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://srikandiaisyahumaira.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://srikandiaisyahumaira.blogspot.com/\x26vt\x3d-3395462204992938597', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Diary

About

Links

Stuffs

Follow
Sinar Pelangi Untukku
Saturday, December 10, 2011 | 6:16 AM | 0 speak(s)


Senja terasa pantas berlabuh

Membawa kepada malam-malam gelapku
Ku intai peluang kali kedua
Adakah masih ada sinar cahaya kasih


Ku yakin diri ini masih lagi

Seorang hamba yang dikasihi
Namun, adakah ku mampu 
Mengadap-Mu Kau yang Satu
Rasa hina diri yang bergelumang dalam dosa


Kan ku terus mengatur langkah mencari agungnya cinta-Mu

Seribu impian, cita dan harapan di dalam nafasku
Ku ukir senyuman di wajah duka sepiku
Hari mendatang ku tempuh diiringi warna-warna pelangi


Ya Allah

Kau Maha Rahman dengan nikmat-Mu
Tapi sedikit sekali ku bersyukur
Lantaran itu aku mohon ampunan dari-MuSrikandiAisyaHumaira

21:45
10/12/2011
15 Muharram 1433H


Labels:♥ Older | Newer ❥
Hello To Yourself


Hello to myself hello to myself
Will you comfort me, saying don’t cry?
Hello to myself hello to myself
Will you tell me that I can do it?

Say It...

Cbox code here.


Listen...