Hello To Myself <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3514530683853904140\x26blogName\x3dWo+Ai+Ni+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+~+Srikandi+Humaira\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://srikandiaisyahumaira.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://srikandiaisyahumaira.blogspot.com/\x26vt\x3d-3395462204992938597', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Diary

About

Links

Stuffs

Follow
Niqab dan Tudung Labuh
Tuesday, May 21, 2013 | 1:48 AM | 3 speak(s) Aku berniqab,
Aku bertudung labuh.

Namun,
Itu semua bukanlah sebagai bukti bahawa akulah solehah,
Bukan jua sebagai bukti aku adalah lebih baik,
Andai dirimu tidak selesa, mohon janganlah disinis.

Aku,
 Juga manusia biasa,
Masih berlatih mentarbiyah diri, seorang hamba.

Kita,
Merangkak di medan yang sama,
Belum tentu kita akan bangkit, belum tentu kita akan rebah,


Biarkan, biarkan sahaja,
Antara aku dan Rabbku,
Kerana aku masih belum puas,
Bercinta bersama Tuhanku di sebalik dakapan lembut hijab itu.


“Biarkan aku terus bercinta bersama Tuhanku, di sebalik dakapan lembut itu.” – Humaira


Pesanan dari hati pasti terkesan jua pada hati :

“Tundukkan hati : Apabila terpaksa berurusan dengan lelaki, kita sepatutnya merasa bulu roma kita meremang, kerana takut pada Allah. Kita sangat takut sekiranya disebabkan kita, lelaki tertarik kepada kita.”
Labels: ,♥ Older | Newer ❥
Hello To Yourself


Hello to myself hello to myself
Will you comfort me, saying don’t cry?
Hello to myself hello to myself
Will you tell me that I can do it?

Say It...

Cbox code here.


Listen...