Hello To Myself <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3514530683853904140\x26blogName\x3dWo+Ai+Ni+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+~+Srikandi+Humaira\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://srikandiaisyahumaira.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://srikandiaisyahumaira.blogspot.com/\x26vt\x3d-3395462204992938597', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Diary

About

Links

Stuffs

Follow
Mahabbah Mujahadah
Sunday, December 25, 2011 | 4:42 AM | 2 speak(s)


Aduhai diriku yang lemah
Adakah engkau sedang bermujahadah?
Sesungguhnya engkau kedekut dengan zikrullah
Pujukkan nafsu nyata memusnah
Harapanmu untuk tetap istikomah


Engkau juga seorang hamba
Adakalanya tewas dalam mujahadah
Malah malas untuk terus bermujahadah
Alpa dari mujahadah
Natijahnya engkau terus kalah


Bangkitlah 
Untuk terus bermujahadah
Melawan bisikan durjana syaitan
Siang malam tidak pernah lelah
Menawan hatimu sehingga punah


Sedarlah
Jangan sampai maksiat engkau berani terjah
Larangan Allah engkau buat tak endah


Selamilah kehidupan ini pelbagai rencah
Godaan nafsu, iblis dan syaitan wujud di semua arah
Insya-Allah
Jika engkau terus bermujahadah
Semuanya dapat engkau tepis dengan mudah
Bersama zikrullah yang tidak ada noktah
Agar bahagia hidupmu di Jannah“Syurga itu terlalu indah untuk dicapai dengan mudah..” - Humaira


SrikandiAisyaHumaira
20:45
25/12/2011
30 Muharram 1433H


Labels:♥ Older | Newer ❥
Hello To Yourself


Hello to myself hello to myself
Will you comfort me, saying don’t cry?
Hello to myself hello to myself
Will you tell me that I can do it?

Say It...

Cbox code here.


Listen...