Hello To Myself <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3514530683853904140\x26blogName\x3dWo+Ai+Ni+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+~+Srikandi+Humaira\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://srikandiaisyahumaira.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://srikandiaisyahumaira.blogspot.com/\x26vt\x3d-3395462204992938597', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Diary

About

Links

Stuffs

Follow
Srikandi Islam Sejati
Thursday, November 4, 2010 | 9:35 AM | 0 speak(s)

Wahai srikandi, lihat nun di sana
Islam mu kini ketandusan pembela
Bersama sendu mengalir lesu
Tertunggu-tunggu mujadid baru
Kembangnya kini diulit sepi
Tiada lagi rijaluddin sejati


Wahai srikandi, khidmat mu di nanti
Ummah derita, engkau pengubatnya
Kelembutan mu penawar sengsara
Engkau penyeri Islam dan tamannya

Namun ingat srikandi, ilmu perlu dicari
Buat bekalan dalam perjuangan mu nanti
Pembimbing diri dari thoghut dibenci
Tuntutlah seikhlas hati nurani

Wahai srikandi, kau muslimah sejati
Teguhkan iman, taqwa mu di hati
Taqarrub billah takhta peribadi
Amal mu menjadi bukti dan saksi

Sabarmu dikagumi, pasrah pada Ilahi
Redha menghadapi mehnah Rabbul Izzati
Usah ditangisi takdir yang sudah pasti
Pengorbanan mu akan disanjungi

Puteri solehah, mujahidah, ansarullah
Berbekal iman, sabar, taqwa dan redha
Berilmu, beramal, berkhidmat, berjuang
Berkorban agar Islam kan gemilang


Bersama Srikandi Islam kan gemilang
Subur disirami, harum mewangi
Wahai Srikandi, dikau muslimah sejati
Mencari dan terus mencari CINTA ILAHI..

hasil nukilan : Khalifah Umar (teman seperjuangan ku) 

Labels:♥ Older | Newer ❥
Hello To Yourself


Hello to myself hello to myself
Will you comfort me, saying don’t cry?
Hello to myself hello to myself
Will you tell me that I can do it?

Say It...

Cbox code here.


Listen...