Hello To Myself <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3514530683853904140\x26blogName\x3dWo+Ai+Ni+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+~+Srikandi+Humaira\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://srikandiaisyahumaira.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://srikandiaisyahumaira.blogspot.com/\x26vt\x3d-3395462204992938597', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Diary

About

Links

Stuffs

Follow
Luahan Rindu
Saturday, December 18, 2010 | 7:44 AM | 0 speak(s)

Ku pernah memujuk diri
Jangan sedih di atas perpisahan ini
Sesungguhnya ada hikmah menanti
Itulah yang di impi

'Ya Allah, tabahkanlah hati hamba
Melalui perpisahan di dunia..'


buat para sahabat di:
SKPB - terengganu 
SKKGB - terengganu
SMAS - setiu, terengganu
SMKSP - gombak, kuala lumpur

'kenangan kita bersama tidak mungkin dapat dilupakan'
'semoga ukhuwah yang terjalin dirahmati Allah'
'jika ingatan kalian singgah padaku, kirimlah sepotong doa saat itu'
'semoga keberkatan Allah bersama kalian'
'ameen~'

Labels:♥ Older | Newer ❥
Hello To Yourself


Hello to myself hello to myself
Will you comfort me, saying don’t cry?
Hello to myself hello to myself
Will you tell me that I can do it?

Say It...

Cbox code here.


Listen...