Hello To Myself <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3514530683853904140\x26blogName\x3dWo+Ai+Ni+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+~+Srikandi+Humaira\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://srikandiaisyahumaira.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://srikandiaisyahumaira.blogspot.com/\x26vt\x3d-3395462204992938597', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Diary

About

Links

Stuffs

Follow
Duniaku Cacat
Friday, April 20, 2012 | 12:36 AM | 3 speak(s)


Dunia ini sudah bisu
Dihentak setiap kasih dan rindu
Di celah perca podium yang kian retak
Masih terpijak serpih lantainyayang rosak.

Dunia ini sudah kevakuman suara
Bunga korupsi makin meliar
Mencakari pepohon iktibar.

Dunia ini terus tempang
Langkah keamanan ternyata sumbang
Sedang api perang tidak kunjung padam.

Dunia ini sudah buta
Kerana terlupa sejarah lama kota
Terdusta pada bangsa nista.

Dunia ini makin pekak
Air demokrasi memekat
Tatkala jelaga konspirasi mulai marak.

Segalanya cacat
Dihurung lalat kebencian sudah mendekat,
Terkoyak takwim menuju kiamat..


Dunia ini umpama lautan yangg luas.. Kita adalah kapal yang belayar di lautan yang telah ramai karam didalamnya.. Andai muatan kita adalah iman, dan layarnya adalah takwa, nescaya kita akan selamat dari tersesat di lautan hidup ini dalam dunia yang ‘cacat’..” - Humaira


SrikandiAisyaHumaira
15:00
20/04/2012

28 Jamadil Awal 1433H


Labels:



♥ Older | Newer ❥
Hello To Yourself


Hello to myself hello to myself
Will you comfort me, saying don’t cry?
Hello to myself hello to myself
Will you tell me that I can do it?

Say It...

Cbox code here.


Listen...