Hello To Myself <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3514530683853904140\x26blogName\x3dWo+Ai+Ni+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+~+Srikandi+Humaira\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://srikandiaisyahumaira.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://srikandiaisyahumaira.blogspot.com/\x26vt\x3d-3395462204992938597', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Diary

About

Links

Stuffs

Follow
Musuh VS Sahabat
Sunday, May 1, 2011 | 12:46 AM | 2 speak(s)

Tip Menolak Permusuhan :


Pertama : maafkan tanpa mengira pihak siapa yang benar atau salah..
Kedua : jika tidak  mampu memaafkan, cepat berlalu dan diam, tanpa membalas..
Ketiga : kenangkan detik-detik manis / kebaikan yang pernah dilalui bersama dengan 'musuh' kita itu..
Keempat : muhasabah hubungan kita dengan Allah. Mungkin Allah mendidik kita melalui kerenah musuh kita itu..
Kelima : sedarlah, kita hanya hamba, penuh kekurangan dan kesalahan. Kita banyak disakiti, disalahtafsirkan dan sebagainya..


semoga setiap persahabatan dijalin dirahmati Allah dan kekal selamanya..
jagalah sahabat anda kerna kalian saling memerlukan..
semoga kita dapat memimpin tangan menuju ke gerbang syurga..
ameen ya Allah..~

Labels:♥ Older | Newer ❥
Hello To Yourself


Hello to myself hello to myself
Will you comfort me, saying don’t cry?
Hello to myself hello to myself
Will you tell me that I can do it?

Say It...

Cbox code here.


Listen...